ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Εισαγωγή

Το SMS2GREECE.com αποτελεί ένα δικτυακό τόπο του οποίου ο σκοπός είναι η παροχή υπηρεσιών διαμεταγωγής sms μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας προς οποιονδήποτε αποδέκτη σε όλο τον κόσμο μέσω ενός εύχρηστου και φιλικού περιβάλλοντος.

Το SMS2GREECE.com αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας ανάπτυξης λογισμικού και παροχής υπηρεσιών Qualisys ΕΠΕ, καλούμενη στην συνέχεια του παρόντος χάριν συντομίας «εταιρεία». Πρόσθετες πληροφορίες για την Qualisys ΕΠΕ μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο www.qualisys.gr.

Η παροχή των υπηρεσιών του SMS2GREECE.com, γίνονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στα άρθρα του παρόντος και θα καλούνται στην συνέχεια του παρόντος χάριν συντομίας «υπηρεσίες».

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις όποτε αυτό είναι απαραίτητο. Το κείμενο του παρόντος θα είναι πάντα διαθέσιμο μαζί με τον δικτυακό τόπο και οι χρήστες/επισκέπτες του, οφείλουν να ελέγχουν και αποδέχονται τις όποιες αλλαγές. Σε αντίθετη περίπτωση καλούνται να διακόπτουν άμεσα την χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Χάριν συντομίας, η αναφορά στους όρους «ο δικτυακός τόπος», «site» και «SMS2GREECE» θα είναι ισότιμες.

Ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχονται, καλούμενος στην συνέχεια του παρόντος χάριν συντομίας «επισκέπτης» ή «χρήστης», καλείται να αναγνώσει λεπτομερώς και εκ των υστέρων να αποδεχτεί το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων πριν προχωρήσει σε χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μετά από την εγγραφή του επισκέπτη στο site, με την καταχώρηση στοιχείων όπως όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και email, ο επισκέπτης αποκτάει λογαριασμό με κωδικό πρόσβασης και πλέον αποτελεί μέλος της υπηρεσίας. Το μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την φύλαξη του κωδικού πρόσβασης και για οποιαδήποτε πράξη διενεργείται με την χρήση του λογαριασμού αυτού. Το μέλος κατά την ολοκλήρωση χρήσης της υπηρεσίας υποχρεούται στην ομαλή και τυπική έξοδο (Logout) από τον λογαριασμό. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά προκύψει από αδυναμία του μέλους να ακολουθήσει τις τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις χρήσης του δικτυακού τόπου. Επίσης η εταιρεία δεν παρέχει κανενός είδους τεχνική υποστήριξη για την χρήση του δικτυακού τόπου εκτός αν υπάρξει σχετική συμφωνία.

Υπηρεσίες

Το site είναι κόμβος διαμεταγωγής sms μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας. Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη λειτουργία του site. Η παράδοση των μηνυμάτων, ο χρόνος παράδοσης και η αναφορά αυτής, εξαρτώνται, από την λειτουργία, κόμβων διεθνών παρόχων υπηρεσιών τηλεφωνίας, των εταιρειών τερματισμού κλήσεων, την κατάσταση της συσκευής του παραλήπτη, την κατάσταση του λογαριασμού του παραλήπτη και άλλες περιπτώσεις που δεν μπορούν να απαριθμηθούν στο σύνολό τους. Ως εκ τούτου η εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί πλήρως την αποστολή όλων των μηνυμάτων ακόμη και αν αυτά έχουν χρεωθεί από τα δίκτυα τερματισμού. Επίσης η εταιρεία δεν ευθύνεται για αποτυχία παράδοσης λόγω λάθος αριθμού, ανενεργού αριθμού, αριθμού με φραγή εισερχομένων κλήσεων, απενεργοποιημένου κινητού, υπερφόρτωσης των δικτύων ή άλλου λόγου που δεν διευκρινίζεται από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας του παραλήπτη ή οποιουδήποτε άλλου ενδιάμεσου παρόχου.

Απαγορευμένο Περιεχόμενο - Ευθύνη

Ο χρήστης είναι πλήρως υπεύθυνος για το χαρακτήρα, τον τύπο, το περιεχόμενο και τα στοιχεία που φαίνονται στον αποστολέα του μηνύματος. Το site και οι υπηρεσίες του δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παράνομες πράξεις ή αποστολή μηνυμάτων με περιεχόμενο που δεν είναι σύμφωνο με τα χρηστά ήθη και έθιμα του τόπου του παραλήπτη όπως για παράδειγμα, αλλά όχι μόνο: περιεχόμενο που απαγορεύεται από τους νόμους, θρησκευτικό προσηλυτισμό, κήρυγμα, απειλές κατά της ανθρώπινης ζωής, πορνογραφικό υλικό ή πορνεία. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να αποστέλλει μηνύματα σε ιδιοκτήτες αριθμών που δεν το έχουν εκ των προτέρων αποδεχτεί, να κάνει τις αποστολές αυτές υποδυόμενος άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο από αυτό το οποίο εκπροσωπεί, να κάνει αποστολή SPAM (αποστολή μηνυμάτων χωρίς να αναφέρει τα στοιχεία του).

Επεξεργασία Δεδομένων

Συγκέντρωση

Το site συγκεντρώνει μόνο τα δεδομένα που αποστέλλουν οι χρήστες ως υπεύθυνοι επεξεργασίας για την εκτέλεση της υπηρεσίας τα οποία περιλαμβάνουν:

  • Email του χρήστη
  • Αριθμό κινητού τηλεφώνου του χρήστη
  • Κωδικό εισόδου του χρήστη
  • Στοιχεία έκδοσης τιμολογίου
  • Αριθμούς κινητών τηλεφώνων τελικών χρηστών
  • Όνομα, επώνυμο, φύλλο, ημ/νία γέννησης, email, διεύθυνση τελικών χρηστών
  • Μήνυμα SMS και καμπάνια WebLink

Η εταιρεία δεν παρεμβαίνει στο περιεχόμενο των μηνυμάτων ή δεδομένων που αποστέλλονται ούτε κάνει χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτά.

Χρήση

Τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνονται στο σύστημα χρησιμεύουν μόνο για την εκπλήρωση της υπηρεσίας που έχει αναλάβει η εταιρεία. Το site αποθηκεύει τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους χρήστες μετά το πέρας της αποστολής τους, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι για στατιστικούς και απολογιστικούς λόγους. Ο μοναδικός σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων από το site είναι η αποστολή στον τελικό παραλήπτη (χρήστη κινητής τηλεφωνίας) του μηνύματος που επιθυμεί να αποστείλει ο χρήστης της υπηρεσίας.

Ασφάλεια – αποθήκευσης – διαγραφή

Η εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) για το site. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή διαφύλαξη των δεδομένων και την περιορισμένη πρόσβαση σε αυτά. Καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα αλλά και να αποτρέψει οποιαδήποτε παράνομη εισβολή, τροποποίηση ή καταστροφή αυτών. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές σε datacenters που συνεργάζεται η εταιρεία τα οποία λειτουργούν σε πιστοποιημένους με ISO 27001 παρόχους υπηρεσιών σε Ελλάδα και Αγγλία. Όλα τα συστήματα της εταιρείας προστατεύονται από firewalls και DoS ενώ κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά των δεδομένων χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση (encryption).

Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον χρήστη (Υπεύθυνο Επεξεργασίας) και για οποιοδήποτε λόγο, τα δεδομένα διαγράφονται πλήρως από τα συστήματα της εταιρείας ή ανωνυμοποιούνται.

Δημοσιοποίηση

Η εταιρεία χρησιμοποιεί για τους σκοπούς επεξεργασίας άλλους εκτελούντες επεξεργασία (υπεργολάβους) οι οποίοι δεσμεύονται με αυστηρούς όρους περί προστασίας των δεδομένων που διαβιβάζει. Όλο το προσωπικό της εταιρείας δεσμεύεται από εχεμύθεια ακόμα και μετά τη λήξη της σύμβασης που συνδέει κάθε εργαζόμενο με την εταιρεία.

Πληρωμή - Χρέωση

Η πώληση της υπηρεσίας γίνεται με την προαγορά πιστωτικών μονάδων. Η πληρωμή γίνεται μέσω "PayPal" ή "Κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό". Η χρέωση για κάθε αποστολή μηνύματος γίνεται σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Χωρίς ειδικούς χαρακτήρες

1 SMS - Max. 160 χαρακτήρες

2 SMS - Max. 306 χαρακτήρες

3 SMS - Max. 459 χαρακτήρες

4 SMS - Max. 612 χαρακτήρες

5 SMS - Max. 765 χαρακτήρες

6 SMS - Max. 918 χαρακτήρες

Με ειδικούς χαρακτήρες

1 SMS - Max. 70 χαρακτήρες

2 SMS - Max. 134 χαρακτήρες

3 SMS - Max. 201 χαρακτήρες

4 SMS - Max. 268 χαρακτήρες

5 SMS - Max. 335 χαρακτήρες

6 SMS - Max. 402 χαρακτήρες

Το σύστημα συλλέγει και καταγράφει τις χρεώσεις για κάθε αποστολή, ανάλογα με το μήκος του μηνύματος. Ο αριθμός των μηνυμάτων που χρεώνονται μπορεί να αλλάζει για διάφορα δίκτυα. Ο χρήστης ενημερώνεται για το προϋπολογιστικό κόστος της αποστολής στο στάδιο της προετοιμασίας. Ο χρήστης ενημερώνεται για το ποσό των τελικών χρεώσεων του από τις σελίδες της υπηρεσίας μετά την ολοκλήρωση της αποστολής. Ο τιμοκατάλογος μπορεί να αλλάζει χωρίς προειδοποίηση και ακολουθεί την γενική πολιτική των παρόχων των δικτύων τερματισμού ή των ενδιάμεσων παρόχων. Αν δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα του λογαριασμού για 6 μήνες ή περισσότερο ή ο χρήστης παραβεί κάποιον από τους όρους, ο λογαριασμός μπορεί να ακυρωθεί χωρίς απόδοση του πιστωτικού υπολοίπου. Η υπηρεσία δεν έχει ημερομηνία λήξης. Το πιστωτικό υπόλοιπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποτεδήποτε. Ο διατιθέμενος αριθμός μηνυμάτων που μπορούν να αποσταλούν με το πιστωτικό υπόλοιπο μεταβάλλεται σύμφωνα με τον εκάστοτε τιμοκατάλογο. Ρευστοποίηση ή άλλου είδους επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου δεν γίνεται σε καμία περίπτωση εκτός της διακοπής από την εταιρεία της υπηρεσίας. Ο χρήστης συμφωνεί ότι δέχεται να λαμβάνει μηνύματα sms ή/και e-mail ενημερωτικά ή διαφημιστικά από την εταιρεία.

Τιμολόγηση

Η εταιρεία θα εκδίδει νόμιμο φορολογικό παραστατικό πώλησης των παρεχόμενων υπηρεσιών στα στοιχεία που θα της κοινοποιεί ο χρήστης. Θα το αποστέλλει δε, με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο της επιλογής της όπως ο νόμος ορίζει.

Περιορισμός Ευθύνης

Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη απέναντι στον χρήστη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για οποιεσδήποτε έμμεσες, άμεσες, ειδικές, ποινικές, θετικές, αποθετικές ζημίες οποιουδήποτε χαρακτήρα που προκύπτουν από την χρήση της υπηρεσίας.

Καμία εγγύηση

Η εταιρεία δεν δίνει καμία ρητή εγγύηση σχετικά με την υπηρεσία ή το κέντρο ανταλλαγής μηνυμάτων και αποποιείται κάθε σιωπηρή εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.

Αποποίηση

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο και το εφαρμοστέο δίκαιο, η εταιρεία παρέχει το site μαζί με το περιεχόμενό και τις υπηρεσίες "ως έχουν" χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση (ρητή ή σιωπηρή). Περαιτέρω, η εταιρεία δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι: οι υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας, η παροχή των υπηρεσίας θα είναι συνεχής, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα, τυχόν αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση των υπηρεσιών θα είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Ο χρήστης αποδέχεται ότι η κατανομή του κινδύνου σε αυτούς τους όρους αντανακλά την τιμή που καταβάλλεται για τις υπηρεσίες και ότι δεν είναι κάτω από τον έλεγχο της εταιρείας. Εάν οποιαδήποτε εξαίρεση σε αυτή την υπηρεσία κριθεί άκυρη η εταιρεία είναι υποχρεωμένη για την απώλεια ή ζημιά που μπορεί νομίμως να αποδειχθεί προς τον χρήστη στο ποσό που καταβλήθηκε από αυτόν για τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Η εταιρεία δεν θα έχει καμία ευθύνη προς τον χρήστη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την παράδοση ή μη του μηνύματος ή την εσφαλμένη παράδοση του μηνύματος (όπως ελλιπής, ανακριβής, δυσανάγνωστα, εκτός σειράς ή σε λάθος μορφής μήνυμα) ή που προκύπτουν από την καθυστερημένη παράδοση ή μη παράδοση ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα προκύψει για τον χρήστη ή για λογαριασμό του. Ούτε η εταιρεία ούτε κανένας άλλος που έχει ασχοληθεί με τη δημιουργία του site, την παραγωγή ή την παροχή των υπηρεσιών θα είναι υπεύθυνος έναντι του χρήστη ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου για οποιαδήποτε ζημία προκύψει εξαιτίας της χρήσης των υπηρεσιών αυτών συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι μόνο: την οικονομική απώλεια οποιουδήποτε είδους, την απώλεια κερδών, την απώλεια συμβάσεων του χρήστη με τρίτους, των εσόδων ή προσδοκώμενων κερδών, την ζημία στη φήμη ή την καλή πίστη του χρήστη, τις ζημίες που προκύπτουν από οποιαδήποτε αξίωση που πραγματοποιείται από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, τις ειδικές, έμμεσες, άμεσες ή παρεπόμενες απώλειες ή ζημιές οποιασδήποτε φύσης. Ο χρήστης θα κληθεί να αποζημιώσει την εταιρεία σε περίπτωση που τρίτος κινηθεί ενάντια της με αξιώσεις που απορρέουν από την χρήση των υπηρεσιών από τον χρήστη. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για μη παροχή ή πλημμελή παροχή των υπηρεσιών του site εάν υφίστανται συνθήκες που είναι πέρα από τον έλεγχο της όπως, αλλά όχι μόνο: κυβερνητικές ενέργειες, πόλεμο, εξεγέρσεις, απεργίες, τεχνική βλάβη, γενική διαθεσιμότητα του διαδικτύου, διακοπή ρεύματος, αποτυχία επικοινωνιών, καιρικές συνθήκες, πλημμύρα, πυρκαγιά ή έκρηξη.

Πολιτική για Cookies

Το site χρησιμοποιεί cookies για να παραδίδει μια καλύτερη και πιο εξατομικευμένη υπηρεσία στους χρήστες.

Τι είναι ένα Cookie;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν μικρές ποσότητες πληροφοριών που διαβιβάζονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, στο smartphone ή άλλη συσκευή όταν αποκτάτε πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα. Τα cookies αποστέλλονται στη συνέχεια πίσω στην αρχική ιστοσελίδα σε κάθε επόμενη επίσκεψη ή σε κάποια άλλη ιστοσελίδα που αναγνωρίζει αυτό το cookie. Τα cookies είναι χρήσιμα, επειδή επιτρέπουν σε μια ιστοσελίδα να αναγνωρίσει τη συσκευή του χρήστη. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies στην https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Χρήση των Cookies στο site

Τα cookies χρησιμοποιούνται στο site για διάφορους λόγους. Αυτοί συμπεριλαμβάνουν αλλά, δεν περιορίζονται στους ακόλουθους: (1) να επιτρέπουν στους χρήστες να συνδεθούν στον λογαριασμό τους. (2) να επιτρέπουν στους χρήστες να επιλέγουν τις προτιμήσεις λειτουργίας. (3) να παρακολουθούν και να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές που διεξάγονται στο site και (4) για σκοπούς πρόληψης της απάτης και την προστασία γενικά του απορρήτου. Τα cookies χρησιμοποιούνται γενικά για να βελτιώσουν και να ενισχύσουν την εμπειρία του χρήστη. Μερικά από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι απαραίτητα για το site ώστε, να λειτουργήσει.

Τελική διάταξη

Η Qualisys ΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιονδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος χωρίς προειδοποίηση. H Qualisys ΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί, να αποθηκεύει και να αρχειοθετεί τα μηνύματα καθώς και τις διευθύνσεις IP από τις οποίες γίνεται «παράδοση» των γραπτών μηνυμάτων. Στην περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε παραβίαση του νόμου η εταιρεία θα παρέχει όλα τα απαιτούμενα δεδομένα του χρήστη στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές της χώρας. Οποιαδήποτε απαίτηση προς την Qualisys ΕΠΕ προκύψει από οποιονδήποτε εξαιτίας της κακής χρήσης της υπηρεσίας από τον χρήστη, θα γίνεται άμεσα αποδεκτή από την εταιρεία προς τον χρήστη. Το παρόν διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά μεταξύ των μερών, από και εξ αφορμής του παρόντος, ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.